Realizacje

 

O nas

Mag­da­le­na – archi­tekt. Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Wizjo­ner­ka, któ­rej nie umknie żaden cen­ty­metr powierzch­ni. Miło­śnicz­ka śmia­łych połą­czeń wzo­rów i fak­tur.

Maria – pro­jek­tant­ka wnętrz. Absol­went­ka Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry Wnętrz i Wysta­wien­nic­twa ASP w Łodzi oraz Etno­gra­fii i Antro­po­lo­gii Kul­tu­ro­wej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Upla­stycz­nia wizje i ocze­ki­wa­nia naj­wy­traw­niej­szych gustów, dba o ich reali­za­cję w ramach zało­żo­ne­go budże­tu.

Łączy nas pasja i poczu­cie humo­ru. To one, w parze ze zdo­by­tym doświad­cze­niem i umie­jęt­no­ścia­mi, spra­wia­ją, że każ­dy pro­jekt to nie­po­wta­rzal­na przy­go­da, w któ­rej este­ty­ka i pięk­no idą w parze z funk­cjo­nal­no­ścią i kom­for­tem. Korzy­sta­my z nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań i śle­dzi­my bie­żą­ce tren­dy, co pozwa­la nam pro­jek­to­wać wyma­rzo­ne wnę­trza – zarów­no pry­wat­ne, jak i publicz­ne.

Zapra­sza­my na bez­płat­ne pierw­sze spo­tka­nie, w trak­cie któ­re­go wysłu­cha­my, udzie­li­my pora­dy i kom­pe­tent­nie odpo­wie­my na pyta­nia.

To co nas odróż­nia od wiel­kich biur pro­jek­to­wych, to bez­po­śred­ni kon­takt z nami czy­li oso­ba­mi pro­wa­dzą­cy­mi Pań­stwa pro­jekt od począt­ku do koń­ca. Zawsze moż­na się z nami skon­tak­to­wać i omó­wić każ­dy etap pra­cy. Dzię­ki temu pro­jekt jest “szy­ty na mia­rę”, jest indy­wi­du­al­nym, nie­po­wta­rzal­nym dzie­łem, speł­nia­ją­cym Pań­stwa marze­nia.

Nasza pomoc pozwa­la Pań­stwu zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze oraz zoba­czyć efekt koń­co­wy zanim przej­dzie­my do reali­za­cji. Koszt usłu­gi to jedy­nie kil­ka pro­cent war­to­ści inwe­sty­cji, a zain­we­sto­wa­ne pie­nią­dze zwró­cą się, gdyż unik­ną Pań­stwo pomy­łek i nie­po­trzeb­nych ner­wów na szu­ka­nie roz­wią­zań oraz napra­wia­nie błę­dów.

Klem i Rygielska

Oferta

Kompleksowy

od 150 PLN/m2

 • Spo­tka­nia na budo­wie
 • Wizu­ali­za­cje 3D
 • Rysun­ki tech­nicz­ne
 • Pro­jek­ty mebli
 • Wybór mate­ria­łów
 • Wyjaz­dy do skle­pów
 • Kosz­to­rys

Nadzór autorski

cena indywidualna

 • Moni­to­ring zamó­wień
 • Wybór wyko­naw­ców
 • Nad­zór nad prze­bie­giem prac
 • Odbiór prac budow­la­nych

Projekt online

od 120 PLN/m2

 • Rysun­ki tech­nicz­ne
 • Wizu­ali­za­cje 3D
 • Pro­jek­ty mebli
 • Wybór mate­ria­łów
 • Kosz­to­rys

Konsultacje

od 300 PLN

 • Opra­co­wa­nie kon­cep­cji
 • Wybór mate­ria­łów
 • Zało­że­nia kolo­ry­stycz­ne