Realizacje

O nas

Mag­da­le­na – archi­tekt. Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Wizjo­ner­ka, któ­rej nie umknie żaden cen­ty­metr powierzch­ni. Miło­śnicz­ka śmia­łych połą­czeń wzo­rów i fak­tur.

Maria – pro­jek­tant­ka wnętrz. Absol­went­ka Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry Wnętrz i Wysta­wien­nic­twa ASP w Łodzi oraz Etno­gra­fii i Antro­po­lo­gii Kul­tu­ro­wej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Upla­stycz­nia wizje i ocze­ki­wa­nia naj­wy­traw­niej­szych gustów, dba o ich reali­za­cję w ramach zało­żo­ne­go budże­tu.

Łączy nas pasja i poczu­cie humo­ru. To one, w parze ze zdo­by­tym doświad­cze­niem i umie­jęt­no­ścia­mi, spra­wia­ją, że każ­dy pro­jekt to nie­po­wta­rzal­na przy­go­da, w któ­rej este­ty­ka i pięk­no idą w parze z funk­cjo­nal­no­ścią i kom­for­tem. Korzy­sta­my z nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań i śle­dzi­my bie­żą­ce tren­dy, co pozwa­la nam pro­jek­to­wać wyma­rzo­ne wnę­trza – zarów­no pry­wat­ne, jak i publicz­ne. Zapra­sza­my na bez­płat­ne pierw­sze spo­tka­nie, w trak­cie któ­re­go wysłu­cha­my, udzie­li­my pora­dy i kom­pe­tent­nie odpo­wie­my na pyta­nia.

Klem i Rygielska

Oferta

Kompleksowy

od 90 PLN/m2

 • Spo­tka­nia na budo­wie
 • Wizu­ali­za­cje 3D
 • Rysun­ki tech­nicz­ne
 • Pro­jek­ty mebli
 • Wybór mate­ria­łów
 • Wyjaz­dy do skle­pów
 • Kosz­to­rys

Nadzór autorski

cena indywidualna

 • Moni­to­ring zamó­wień
 • Wybór wyko­naw­ców
 • Nad­zór nad prze­bie­giem prac
 • Odbiór prac budow­la­nych

Projekt online

od 70 PLN/m2

 • Rysun­ki tech­nicz­ne
 • Wizu­ali­za­cje 3D
 • Pro­jek­ty mebli
 • Wybór mate­ria­łów
 • Kosz­to­rys

Konsultacje

od 300 PLN

 • Opra­co­wa­nie kon­cep­cji
 • Wybór mate­ria­łów
 • Zało­że­nia kolo­ry­stycz­ne